Enne video saatmist loe läbi antud lehe reeglid!

Lühidalt:

Kuigi lehe haldajad üritavad lehel toimuvat pidevalt jälgida,
pole meil siiski võimalik absoluutselt kõiki videosid läbi vaadata.
Seetõttu EI VASTUTA video.www.ee lehe tegijad, kasutajate poolt
postitatud videoklippide sisu ja tagajärgede eest ehk teisisõnu peab
igaüks ise oma postitatud videode eest vastutust kandma.

videod.www.ee lehele ei ole lubatud postitada videosid, klippe,
ega muid materjale, mis lähevad vastuollu nii hea tava kui ka
Eesti riigis kehtivate õigusaktidega.

Video üles laadimisel palume arvesta, et me eeldame Sinu autorlust
või õiguste omamist, mis lubab seda video üldsusele kättesaadavaks teha!

NB! LEHE HALDAJATEL ON ÕIGUS ETTE HOIATAMATA KUSTUTADA VIDEOD,
MIS LÄHEVAD VASTUOLLU EELKIRJELDATUD TINGIMUSTEGA NING SELLISE
VIDEO POSTITAJA KASUTAJAÕIGUSED LEHEL BLOKEERIDA!

Kinnitate, et olete kas vanem kui 18. aastane või sõltumatu alaealine
või omate juriidilist vanema või hooldaja nõusolekut ning olete täielikult võimeline
ja kompetentne järgima käesolevates kasutustingimustes toodud tingimusi,
kohustusi, kinnitusi, esindusi ja garantiid ning täidate ja tegutsete vastavalt
käesolevatele tingimustele

Kui Sa oled käesoleval lehel asuva video autor või õiguste omaja ja
Sa ise ei ole seda teost meile avaldamiseks saatnud ning soovid,
et see teos ei oleks üldsusele kätte saadav, siis saada palun
e-mail aadressile: video[ät]www.ee

Põhjalikumalt:

1. Intellektuaalse omandi õigused
Video Wärava kodulehe sisu, välja arvatud kõik kasutajate poolt sisestatud materjalid (nagu on määratletud allpool), seal hulgas kõik tekstid, tarkvara, stsenaariumid, graafika, fotod, helid, muusika, videod, interaktiivsed funktsioonid ning muu sarnane (“sisu”) ning nendes sisalduvad kaubamärgid teenusemärgid ja logod (“märgid”) on Video Wärava omanduses või sellele litsentseeritud ning selle suhtes kehtivad Eesti vabariigi autoriõiguse ja muud intellektuaalse omandi õiguse seadused ning teiste riikide õigused ning rahvusvahelised konventsioonid. Kodulehel esitatakse materjalid NAGU NAD ON ainult Teie informatsiooniks ja isiklikuks kasutamiseks ning neid ei või kasutada, kopeerida, jäljendada, levitada, edastada, transleerida, kuvada, müüa, litsentseerida või muul viisil ekspluateerida mingil muul eesmärgil ilma vastavate omanike eelneva nõusolekuta. Video Wärav jätab endale kõik õigused, mida ei ole selgelt kodulehele ja materjalidele antud. Nõustute mitte kasutama, kopeerima või levitama materjale, mida käesolevaga lubatud ei ole, sealhulgas kodulehe kaudu saadud kolmandate osapoolte kasutajate poolt sisestatud materjalide kasutamine, kopeerimine või levitamine ärilistel eesmärkidel. Kui Te laete materjale alla või trükite või kopeerite neid isiklikuks kasutuseks, peate Te alles jätma kõik materjalides sisalduvad autoriõigusi ja muid omandiõigusi puudutavad teated. Nõustute mitte vältima, blokeerima või muul viisil takistama turvalisust puudutavaid funktsioone Video Wärava kodulehel või funktsioone, mis takistavad või piiravad sisu kasutamist või kopeerimist või kehtestavad piiranguid Video Wärava kodulehele või selle sisu kasutamisele.

2. Kasutajate pool sisestatud materjal
A. Video Wärava koduleht võib praegu või tulevikus lubada videote või muude materjalide sisestamist Teie või teiste kasutajate poolt (“kasutajate poolt sisestatavad materjalid), samuti ka selliste kasutajate poolt sisestavate materjalide hostimist, jagamist ja/või avaldamist. Mõistate, et sõltumata sellest, kas sellised kasutajate poolt sisestatud materjalid avaldatakse või mitte, ei garanteeri Video Wärav nende materjalide konfidentsiaalsust.
B. Teie olete ainuisikuliselt vastutav enda poolt sisestatud materjalide ja nende sisestamisest või avaldamisest tulenevate tagajärgede eest. Seoses kasutajate poolt lisatavate materjalidega kinnitate, tunnistate ja/või tagate, et:

 1. omate või teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud ja load lubamaks Video Wäraval kasutada kõiki patendi, kaubamärgi, ametisaladuse, autoriõiguse ja muude omandiõigusi, mis on seotud kõikide kasutajate poolt sisestatud materjalidega, et lubada kasutajate poolt sisestatud materjalide kasutamist viisil, mis on lubatud kodulehel ja kasutustingimustega;
 2. Teil on kõikide kasutaja poolt sisestatud materjalis olevate identifitseeritavate isikute kirjalik nõusolek, loovutus ja/või luba kasutada iga sellise identifitseeritava isiku sarnasust või nime ja iga sellise identifitseeritava isiku kaasamiseks kasutaja poolt sisestatud materjali ja sellise materjali kasutamist viisil, mis on lubatud kodulehel ja kasutustingimustega. Selguse mõttes, Teile jäävad kõik Teie poolt sisestatud materjali puudutavad autoriõigused. Kuid, Video Wärava´sse materjale sisestades annate te Video Wäravale ülemaailmse, litsentsimaksuvaba, kogu-litsentsi andmist võimaldava ja üleandmist lubava litsentsi, mis võimaldab kasutajate poolt sisestatud materjalide kasutamist, taasesitamist, levitamist ja tulenevate tööde valmistamist, nende kuvamist ja esitamist seoses Video Wärava kodulehe ja WWW Wärava (ja selle järeltulijate) äriga, seal hulgas piiramata Video Wärava kodulehe reklaami ja edasijaotamise osa või kogu kodulehte (ja sellest tulenevaid töid) mistahes meediaformaatides ja läbi mistahes meediakanalite. Samuti annate käesolevaga igale Video Wärava kodulehe kasutajale lihtlitsentsi Teie poolt lisatud materjalile läbi kodulehe juurdepääsuks ning selliste kasutaja poolt sisestatud materjalide kasutamiseks, taasesitamiseks, levitamiseks ja tulenevate tööde valmistamiseks, nende kuvamiseks ja esitamiseks vastavalt kodulehe funktsioonide võimalustele ning käesolevate kasutustingimuste kohaselt. Eelpoolmainitud Teie poolt antud litsents lõppeb, kui te eemaldate või kustutate enda poolt lisatud materjali Video Wärava kodulehelt.

C. Seoses kasutajate poolt lisatava materjaliga nõustute, et Te ei:

 1. sisesta materjali, millel lasub autoriõigus, mis on kaitstud ametisaladusega või mille suhtes kehtib muu kolmanda osapoole omandiõigus, sealhulgas era- ja avaldamisõigused, välja arvatud juhul, kui Te olete selliste õiguste omanik või Teil on luba õiguste seadusjärgselt omanikult materjali postitamiseks ning Video Wäravale litsentsiõiguste andmiseks;
 2. avalda valet või moonutatud fakte, mis võivad Video Wäravai või mistahes kolmandat osapoolt kahjustada;
 3. sisestada materjali, mis on ebaseaduslik, ebasünnis, laimav, halvustav, ähvardav, pornograafiline, ahistav, vihkav, rassiliselt või etniliselt solvav või õhutab käitumist, mida võib pidada kriminaalkuriteoks, mis võib põhjustada tsiviilvastutust või rikkuda mistahes seadusi, või on muul viisil ebasobiv;
 4. postita reklaame või müügiedendusmaterjale:
 5. jäljenda teist isikut.

Video Wärav ei propageeri mistahes kasutajate poolt sisestatud materjale või neis sisalduvaid arvamusi, soovitusi või nõuandeid ning Video Wäraval puudub selgelt vastutus kasutajate poolt sisestatud materjalide osas. Video Wärav ei luba oma kodulehel autoriõigust rikkuvaid tegevusi ja intellektuaalse omandi õiguste rikkumist ning Video Wärava eemaldab kõik kasutajate poolt sisestatud materjalid, mille kohta on saadetud teatis, et sellised kasutajate poolt sisestatud materjalid rikuvad teise isiku intellektuaalse omandi õigusi. Video Wärav jätab endale õiguse eemaldada kasutajate poolt sisestatud materjalid eelnevalt ette teatamata. Samuti lõpetab Video Wärava kasutaja juurdepääsu kodulehele, kui teda peetakse korduvaks rikkujaks. Korduv rikkuja on kasutaja, kellele on saadetud teade rikkuva tegevuse kohta enam kui kahel korral ja/või kelle kasutaja poolt sisestatud materjalid on kodulehelt eemaldatud enam kui kahel korral. Video Wärava jätab endale ka õiguse otsustada, kas sisu või kasutaja poolt sisestatav materjal on sobilik ning vastavuses käesolevate kasutustingimustega muude kui autoriõiguste ja intellektuaalse omandi õiguste rikkumise osas, seal hulgas, kuid mitte ainult pornograafia, ebasünnis või laimav materjal või üleliigne pikkus. Video Wärava võib sellised kasutajate poolt sisestatud materjalid eemaldada ja/või kasutaja juurdepääsu selliste, käesolevaid kasutustingimusi rikkuvate materjalide üleslaadimisele peatada igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta ning oma äranägemise järgi.

D. Kui Te olete autoriõiguse omanik või tema agent ja usute, et kasutajate poolt sisestatud teatud materjal või muu sisu rikub Teie autoriõigusi, võite saata järgmise kirjaliku teate:

 1. Väidetavalt rikutava ainuõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri;
 2. väidetavalt rikutud autoriõigustega töö tuvastus või juhul kui ühel internetilehel on rikutud mitme töö autoriõigusi ja nende kohta on esitatud üks teatis, siis nimekiri sellistest töödest sellel lehel;
 3. väidetavalt rikutud autoriõigustega materjali või materjali, mille suhtes teostatakse rikkuvaid tegevusi ja mis tulev eemaldada või millele juurdepääs peatada, tuvastus ning piisav teave, mis võimaldaks teenuse pakkujal materjal üles leida.;
 4. informatsioon, mis on piisav selleks, et võimaldada teenusepakkujal Teiega ühendust võtta – aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
 5. kinnitus selle kohta, et Te usute heas usus, et materjali selline kasutamine ei ole lubatud autoriõiguse hoidja, tema agendi või seaduse poolt ja
 6. kinnitus selle kohta, et teatises esitatud teave on täpne ning valevande andmise eest karistamise ähvardusel, et Teil on õigus tegutseda ainuõigust omava isiku, kelle õigusi on väidetavalt rikutud, nimel.

Video Wärava kontakt on: Strike OÜ, Narva mnt 63, video [ät] ww.ee

Selguse mõttes tuleks autoriõiguste küsimustes saata ainult punktis D ettenähtud teated; muu tagasiside, kommentaarid ja tehnilise abi palved tuleks saata Video Wäravai klienditeenindusele info [ät] www.ee. Kinnitate, et kui Te ei täida käesoleva paragrahv 5(D) kõiki nõudeid, ei pruugi Teie teatis olla kehtiv.

E. Mõistate, et Video Wärava kodulehte kasutades puutute Te kokku kasutajate poolt sisestatud materjalidega, mis tulenevad mitmetest allikatest ning, et Video Wärava ei ole vastutav sellise kasutajate poolt sisestatud materjalide täpsuse, kasulikkuse, ohutuse või intellektuaalse omandi õiguste eest. Lisaks sellele mõistate ja kinnitate, et võite puutuda kokku kasutajate poolt sisestatud materjalidega, mis on ebatäpsed, solvavad, ebasündsad või vaieldavad ning nõustute käesolevaga loobuma mistahes juriidilistest või üheõiguslikest õigustest või vastumeetmetest, mis võivad olla Teie käsutuses Video Wärava vastu seoses käesolevaga ning Te nõustute kaitsma Video Wäravat, selle omanikke/operaatoreid, filiaale ja/või litsentsiaare seadusega lubatud täiel määral kodulehe teiepoolset kasutamist puudutavate asjaoludega.

F. Video Wärav lubab luua viiteid kodulehel olevale materjalile ainult isiklikuks, mittekaubanduslikuks kasutuseks. Lisaks sellele, pakub “manustatava pleieri” võimalust, mille võite lisada oma isiklikule, mittekaubanduslikule kodulehele eesmärgiga kasutada seda kodulehele juurdepääsu loomiseks, eeldusel, et Te lisate manustatavat pleierit sisaldavatele lehtedele silmapaistva lingi tagasi Video Wärava kodulehele. Video Wärav jätab endale õiguse peatada mistahes Video Wärava kodulehe funktsiooni võimaldamine mistahes ajal.

KINNITATE, ET Video Wärav EI OLE VASTUTAV KASUTAJA POOLT SISESTATUD MATERJALI EEST VÕI MISTAHES KOLMANDA OSAPOOLE LAIMAVA, SOLVAVA VÕI EBASEADUSLIKU KÄITUMISE EEST NING ET KOGU EELPOOLMAINITUST TULENEVATE OHTUDE VÕI KAHJUDE RISK LASUB TÄIELIKULT TEIL.
Kodulehte kontrollib ja teenust pakub Strike OÜ Eesti Vabariigis. Video Wärav ei väida, et Video Wärava koduleht on sobilik või saadaval kasutamiseks teistes asukohariikides. Inimesed, kes kasutavad Video Wärava kodulehte teistest asukohtadest, teevad seda omal vastutusel ja on vastutavad kohaliku seadusandlusega vastavuses tegutsemise eest.

3. Hüvitamine

Nõustute kaitsma, hüvitama ja mitte kahjustama Video Wärava, selle emaettevõtet, ametnikke, juhte, töötajaid ja agente seoses kõikide nõuete, kahjude, kohustuste, kahjumi, vastutuste, kulutuste ja võlgade ning kuludega (sealhulgas, aga mitte ainult advokaaditasud), mis tulenevad:

 1. Video Wärava kodulehe kasutamisest ja sellele juurdepääsust Teie poolt;
 2. Käesolevate kasutustingimuste rikkumisest Teie poolt;
 3. Kolmandate osapoolte õiguste rikkumisest Teie poolt, sealhulgas mistahes autoriõiguste, omandiõiguste või eraelu puutumatuse õiguste rikkumisest või
 4. Mistahes nõudmistest, mille on põhjustanud Teie kasutajapoolse sisendi poolt tehtud kahju kolmandale osapoolele. See kaitse ja hüvitamise kohustus kehtib kauem kui käesolevad kasutustingimused ja ka peale seda, kui Te lõpetate Video Wärava kodulehe kasutamise.

4. Tingimustega nõustumine

Kinnitate, et olete kas vanem kui 18. aastane või sõltumatu alaealine või omate juriidilist vanema või hooldaja nõusolekut ning olete täielikult võimeline ja kompetentne järgima käesolevates kasutustingimustes toodud tingimusi, kohustusi, kinnitusi, esindusi ja garantiid ning täidate ja tegutsete vastavalt käesolevatele tingimustele. Igal juhul kinnitate, et olete vanem kui 13. aastane kuna Video Wärava koduleht ei ole mõeldud alla 13. aastastele lastele.
Kui Te olete noorem kui 13 aastat, pole Video Wärava kodulehe kasutamine lubatud – Teie jaoks on palju muid suurepäraseid kodulehti. Rääkige oma vanematega sellest, millised kodulehti Teie jaoks sobilikud on..